Gå til hovedindhold

Specialundervisning

Specialundervisning

15. jun. 2022

Indhold

  På Holmegaardskolen arbejder vi ud fra Næstved Kommunes principper for vidtgående specialundervisning om ”nærhed, helhed, integration, inklusion og mindst indgribende indsats”.

  Det er vigtigt for os, at alle vores elever bliver så dygtige som muligt.

  Holmegaardskolen arbejder ud fra det kommunalt formulerede læringssyn, som bygger på en systemisk og anerkendende tilgang til børns læring. Det betyder, at vi tror på, at børn lærer i de relationer og den kontekst, de er en del af.  Derfor er socialisering en vigtig del af arbejdet med elevernes faglighed, hvor en tryg ramme og forståelse for vores forskellighed er vigtig.

  Her kan du læse beskrivelserne for vores specialundervisningstilbud.

  Læringsbeskrivelse, individuelt beskrevne skoletilbud
  Alle vores specialvisiterede elever har et individuelt tilrettelagt læringstilbud. Eleverne får udarbejdet en individuel læringsbeskrivelse, hvor der står beskrevet de faglige, sociale og personlige mål, eleven har behov for at udvikle. For at imødekomme elevens læringspotentialer, opdateres målene løbende.

  Læringsbeskrivelsen danner grundlag for den årlige visitation.

  Evaluering/visitation
  Skoletilbuddet evalueres én gang årligt i perioden januar til marts. I forældre vil modtage en læringsbeskrivelse senest i januar måned, hvor I har mulighed for at komme med uddybende kommentarer.

  Læringsbeskrivelsen danner grundlag for evalueringen, og de fremadrettede skoletilbud/visitationer for næstkommende skoleår. Visitationen af skoletilbud foregår én gang årligt.
  Skolen afholder evaluering fra januar til april måned. På møderne deltager skolens ledelse, klasselærer og psykolog. Det kan forekomme, at sagsbehandler deltager, og er jeres barn kommende skolestarter, kan daginstitutionslederen eller primær pædagog ligeledes deltage.
  Hvis I er forældre til elever, der tidligere er visiteret til specialundervisning, vil I modtage en læringsbeskrivelse. Dette materiale vil blive sendt til jer via AULA eller e-Boks.

  Inklusion, holddeling og mellemformer
  På Holmegaardskolen arbejder vi ud fra elevens udviklingspotentialer. Det betyder, at vi kontinuerligt har øje for, at vores børn er i udviklende læringsfællesskaber.
  Det betyder også, at vi i løbet af dagen, kan finde på at dele børnene i mindre grupper. Dette kalder vi holddeling eller mellemformer. Det gør vi for at sikre at vores elever får udviklet deres potentialer. Alle vores elever, kan derfor være deltagere i flere læringsmiljøer, på tværs af klassefællesskaber. Deltagelse på sådanne hold, aftales altid med jer og jeres barn.
  Går jeres barn i specialklasse eller er specialvisiteret til et inkluderende tilbud, planlægger vi inkluderende læringsmiljøer, hvor der arbejdes med øvebaner, blandt andet i overgangene fra special til almen eller almen til special.

  Selvom jeres barn går i en specialklasse, har jeres barn også tilknytning til den almene undervisning, for at sikre muligheden for at indgå i så mange sociale og faglige læringsfællesskaber som muligt.

  Fysiske og forudsigelige læringsmiljøer
  I Holmegaardskolens specialklasserækker er vores dagsstruktur bygget op omkring TEACCH- principperne . Vi ved, at alle vores elever har et stort behov for forudsigelighed, hvor struktur og visuel specialpædagogik er den bærende ramme for elevernes hverdag. Det betyder, at vi visualiserer skoledagen på tavlen, og benytter Timetimer, for at tydeliggøre arbejdstid og skift i aktiviteter.

  Professionelt samarbejde
  På Holmegaardskolen har vi mange samarbejdspartnere. Alle medarbejdere i specialklasserne modtager supervision af psykolog, en - to gange om måneden. Behandlingsklasserne har herudover behandlingskonferencer. Alle medarbejdere har løbende samarbejde med PPR. (Pædagogisk psykologisk rådgivning), sagsbehandlere, familienetværket, sundhedsplejen, uddannelsesvejleder, ergoterapeut mv. efter behov.

  Forældresamarbejde og kommunikation
  På Holmegaardskolen prioriterer vi forældresamarbejdet højt.
  Vi ved, at det er særligt vigtigt for børnene, at forældrene er involveret og har et overblik over det, der laves i skolen. Derfor udarbejder vi ugeplaner, som forældre kan bruge til at skabe forudsigelighed for barnet, men som også kan bruges til mere konkret samtale med barnet om hverdagen i skolen.
  Skolen inviterer til forældremøde en gang årligt, og skole/hjemsamtale en gang årligt.
  I nogle perioder, kan der være særlig behov for endnu tættere og løbende dialog. Dette kan ske på forskellige måder, og efter behov. Vores primære kontakt foregår via Aula, men indimellem oplever vi behov for tættere og mere systematisk kommunikation med familien. Et tættere samarbejde, udarbejdes der altid en plan for. Planen reguleres løbende efter behov, og kan fx være kontakt via sms eller en opfølgende møderække.

  Vikar
  I vores specialklasser bestræber vi os altid på, at benytte kendte vikarer. Det vil sige, at vi bruger de samme vikarer igen og igen. Alle vikarer er bekendte med klassens dagsstruktur, inden de vikarierer i en lektion. Heldigvis er der altid flere voksne i vores specialklasser samtidigt, så der vil, med undtagelse af ekstrem sygdom, altid være kendte voksne til stede.

  Vi har følgende tilbud i H-klasserækken:
  • HO for 0. klassetrin beliggende på afd. Toksværd, afdelingsleder Betina Jørgensen
  • H12 for 1. og 2. klassetrin beliggende på afd. Toksværd, afdelingsleder Betina Jørgensen
  • H3456 for 3. til 6. klassetrin beliggende på afd. Toksværd, afdelingsleder Betina Jørgensen
  • H789-A og H789-B for 7. til 9. klassetrin beliggende i udskolingen på afd. Fensmark, afdelingsleder Lone Christoffersen

  H-klasserne på Holmegaardskolen er et skole- og behandlingstilbud under folkeskolelovens paragraf 20 stk. 2.
  H-klasserne henvender sig primært til normaltbegavede børn med svære sociale, personlige og følelsesmæssige vanskeligheder.
  Der arbejdes blandt andet med elevernes behov for at udvikle sociale og personlige kompetencer, og med at opbygge trygge og forudsigelige relationer.

  Specialpædagogisk tilgang
  Der benyttes mentalisering og neuro-affektiv pædagogik, inspireret af bl.a. miljøterapeutiske traditioner.
  Vi arbejder systematisk med elevernes udfordringer sammen med eleverne ved brug af værktøjer som sociale historier, elementer fra Kat-Kassen med videre.
  Vi arbejder anerkendende og mentaliserende. Vi ved at udvikling sker i samspil med andre, og vi lægger derfor stor vægt på at skabe tillidsfulde relationer.
  Målet er at møde barnet i øjenhøjde. Ved at lytte og være nysgerrige på elevens bevæggrunde og forståelse af deres verden.
  Tålmodighed er et nøgleord. Udvikling sker ikke fra den ene dag til den anden, og vi ved, at den sker i spring.
  Eleverne skal have tid til at lade udvikling bundfælde sig, inden vi går videre.

  Øvebaner og succes
  Ofte møder vi i H-klasserne elever, som har den opfattelse, at der er mange ting de ikke kan, ikke ved eller ikke er gode nok til. Det er vores opgave at forsøge at vende dette selvbillede. Vi har derfor fokus på at skabe nogle trygge, sikre øvebaner, hvor vi sammen med eleverne træner de områder, eleverne har behov for. Målet er, at de skal opleve at lykkedes og via sikker succes træde små skridt ud i det ukendte.

  Forudsigelighed og tryghedsskabende rammer
  For at give de bedst mulige forudsætninger for at skabe tryghed, arbejder vi i H-klasserne med tydelighed, ro og forudsigelighed. Dagene ligner hinanden og har en fast rytme.
  Herudover skaber vi tryghed og forudsigelighed i vores indretning af vores lokaler. Vi benytter piktogrammer og timetimer i undervisningen.

  Professionelt samarbejde
  I H-klassen er der både lærere og pædagoger tilknyttet. Teamet omkring klasserne får supervision af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). Herudover afholdes behandlingskonferencer med ekstern psykolog i forhold til børnenes specifikke udfordringer. Aftaler og indsatser fra behandlingskonferencerne skrives ind i elevernes læringsbeskrivelser.

   

  Beskrivelse af Holmegaardskolens SFO-tilbud for H-klasserækken, på afd. Toksværd

  SFO ”På Toppen” er et SFO-tilbud for elever, der er visiteret til H-klasserækken. I tilbuddet er der faste voksne tilknyttet samt fast dag- og ugestruktur.

  Forudsigelighed:
  For at imødekomme børnenes behov for forudsigelighed og tryghed i det genkendelige, er der fast struktur om morgenen:

  • 06.30-07.30 Morgenmad i storrummet
  • 06.30-7.50 eleven går På Toppen, hvor der er mulighed for:
  • The/kakao
  • Spil
  • Legetøj
  • Morgen-tv
  • Hyggesnak
  • Med mere

  og eftermiddag:

  • 11.40-17.00 (fredag til 16.00), hvor der er mulighed for:
  • Fælles samling – ”mærk dagen”
  • Dagens aktiviteter i almen-SFO
  • Muligheder På Toppen?
  • Voksenstyret aktivitet
  • Ro & afslapning
  • Individuelle aftaler
  • Med mere

  Overgang mellem SFO og skole:
  For at skabe den bedste overgang er der en fast voksen, der følger børnene i skole om morgenen, ligeledes følges børnene fra skole til SFO om eftermiddagen.

  Såfremt barnet kan rummet det, er der mulighed for deltagelse i aktiviteter i almen-SFO. Det planlægges individuelt og i samarbejde med personalet.

  I tilfælde af sygdom:
  I tilfælde af sygdom forsøger vi altid at benytte kendte vikarer. Alle vikarer er bekendte med klassens dagsstruktur. I modsat fald vil vi altid bestræbe os på, at I forældre får besked hurtigst muligt.

  I særlige tilfælde:
  Såfremt dit barn har behov for et mere specifikt special SFO-tilbud, tilrettelægges dette i samarbejde med forældre. På den måde kan et tilbud blive reguleret alt efter barnets behov. Eksempelvis kan der planlægges fast struktur, evt. ved hjælp af piktogrammer, og der kan planlægges særlig guidning og støtteordninger.

  Vi har følgende tilbud i X-klasserækken:
  • X34 for 3. og 4. klassetrin beliggende i indskolingen på afd. Fensmark, 
  • X56 for 5. og 6. klassetrin beliggende i mellemtrin på afd. Fensmark, 
  • X789 for 7. til 9. klassetrin beliggende i udskolingen på afd. Fensmark, afdelingsleder Lone Christoffersen
  X-klasserækken på Holmegaardskolen er målrettet elever, som har et beskrevet behov for et mindre læringsmiljø. Dette kan typisk være elever med kognitive og/eller emotionelle udfordringer samt sensitivitet af forskellig grad og karakter.
  Eleverne har behov for at være i et mindre skolemiljø, der er trygt, forudsigeligt og struktureret. I løbet af dagen kan eleverne være opdelt i mindre grupper eller hold (Se særskilt beskrivelse for autisme holddeling).

  Specialpædagogisk tilgang
  Vi har særligt fokus på den kognitive profil og elevens måde at opleve og erkende verden på. Vi lægger vægt på, hvordan eleven lærer bedst og oplever sit skoleliv. Vores elever undervises ud fra nærmeste udviklingszone. Der differentieres, stilladseres og overindlæres.
  Vi er opmærksomme på, hvilke sociale sammenhænge eleverne bliver tilbudt, og hvordan de sociale sammenhænge er medskabende for at positionere eleverne.
  For os, er det vigtigt, at eleverne oplever at være i succes med sig selv. Derfor har vi fokus på, at eleven er medinddraget i de mål, der arbejdes mod. Det gør vi ved at guide, opmuntre og hjælpe til at fastholde fokus i læringsaktiviteten samt fra aktivitet til aktivitet.
  Som en del af undervisningen prioriteres løbende social træning.
  Vi har fokus på at vores elever har overskud til hele dagen. Det betyder, at vi veksler mellem høj- og lavaktiviteter, så eleven kan finde ro og hvile i hjerne, krop og sanser undervejs.

  Forudsigelighed
  For at give eleven bedst mulige forudsætninger og for at skabe tryghed, arbejder vi med tydelighed og forudsigelighed igennem dagen og ugen.
  Det betyder f.eks. at dagene starter og slutter ens.
  Undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs forudsætninger, behov og kompetencer, og der er mulighed for løbende at justere kravene i forhold til elevens dagsform. For at visualisere strukturen og dagens program benyttes piktogrammer af forskellig karakter i klassen.
  Vi indretter vores klasselokale, så det visuelt understøtter strukturen i undervisningen.

  Pauser
  Vi oplever, at det er vigtigt for vores elever at være på forkant med, hvad deres muligheder er i pauserne. Derfor har vi fokus på legeaftaler, vi kommer med lege/aktivitetsforslag og indimellem tilbyder vi voksenstyrede aktiviteter. Dette visualiseres (primært for indskoling/mellemtrin) på tavlen.

  Tilknytning til almen
  For at kunne sammensætte flest mulige læringsfællesskaber inkluderes eleverne i relevante fag i deres stamklasse. Disse planlægges altid i samarbejde med eleven og forældre, når eleven kan magte dette og er klar.
  Alle elever deltager i skolens planlagte årshjul vedr. Kultur arrangementer og fælles samlinger i den udstrækning, det er muligt for den enkelte elev.


  Beskrivelse af Holmegaardskolens specialtilbud for
  holddeling i x-klassen i autismevenligt læringsmiljø
  fra 4. til 6. klassetrin

  Holddeling for elever visiteret til mellemtrinnets x. klasserække med et specifikt behov for et autisme-venligt læringsmiljø med maksimalt 4 elever
  Målgruppen er elever med autismediagnose/-profil og samtidige sansemæssige udfordringer.

  Tilbuddet er placeret i Nissens Hus på afd. Fensmark.

  Personale
  Læreren varetager undervisningen frem til kl. 11.15, herefter vil der være en pædagog til yderligere holddeling eller hvis muligt eller efter behov kan den enkelte elev deltage i undervisningen i X klassen.

  Specialpædagogisk beskrivelse
  Læringsmiljøet er tilrettelagt således at det imødekommer elever med sansemæssige udfordringer ved at være skærmet for visuelle og auditive stimuli. Dette for at øge læringsudbytte og trivsel samt reducere og undgå overbelastning.

  På holdet er en fast dags- og ugestruktur, hvor der arbejdes ud fra b.la. TEACCH principperne, hvor forudsigelighed og struktur understøtter elevernes dagsprogram og fremmer læring og trivsel. Pauser planlægges efter elevernes behov sådan de imødekommer elevernes individuelle behov for ”brain-breaks” og fysiske pauser.
  Gennem fokus på forforståelse, forestillingsevne, kognitiv træning og inddragelse af flere læringsstile (taktile, visuelle, auditive, kropslige, kreative) søger vi, at styrke elevens motivation og glæde ved at lære.

  Undervisning
  Undervisningen tilrettelægges i små overskuelige sekvenser/processer som aflaster arbejdshukommelsen og øger læringsudbyttet. Ud fra devisen: ”det er den, der arbejder, der lærer noget” inviteres eleven med i processerne og fremstiller sine egne undervisningsmaterialer, eks. vendespil med gange, eget ur til at lære klokken osv.. For at forankre det lærte i langtidshukommelsen arbejder vi med gentaget læring og automatisering inden næste trin/mål igangsættes.

  Sociale færdigheder
  Elever med autisme kan have svært ved at være fleksible og indgå i sociale sammenhænge og for at øge deres trivsel og deltagelsesmuligheder, har de derfor brug for ekstra hjælp og støtte til at oversætte og forstå den verden, de er en del af. Gennem guidning og træning af sociale færdigheder, kommunikation og selvindsigt støtter vi elevens evne til at kommunikere, indgå i sociale samspil og overføre erfaringer fra en situation til en anden.

  Vi har følgende tilbud i Z-klasserækken:
  • Z012 for 0. – 3. klassetrin beliggende i indskolingen på afd. Fensmark

  Z-klasserækken på Holmegaardskolen er et læringsmiljø, der tilgodeser behov og læringsstile i et autismevenligt læringsmiljø.
  Tilgangen til undervisningen er undersøgende og eksperimenterende, med fokus på udviklingen af elevernes nysgerrighed, lyst og motivation til at lære. Vi har fokus på elevernes egne forståelser af deres verden, og forstår at udfordre eleverne i deres måde at tænke og kommunikere på.

  Specialpædagogisk tilgang
  I klassen arbejdes der med elevernes individuelle sociale, personlige og faglige mål. Alle elever har deres egne mål som beskrives i læringsbeskrivelsen og evalueres årligt.

  I klassen arbejdes ud fra TEACCH-principperne, som understøtter elevers behov for forudsigelighed, visuel støtte, mange gentagelser, faste rutiner og faste voksne, som understøtter elevernes udvikling af koncentration og hukommelse.

  Struktur
  Dagen og ugen er struktureret med faste rutiner for opstart og afslutning. Ligeledes er pauserne planlagt efter elevernes individuelle behov som eksempelvis ro/inde aktiviteter eller legeaktiviteter. Dette aftales efter elevens aktuelle behov. Det prioriteres, at der er voksen til stede i pauserne til tæt guidning.

  Indretning
  Klassen er indrettet sådan, at det imødekommer elevernes behov for forudsigelighed. Der er et fællesbord i klassen, hvor kreativ undervisning, gruppearbejde og fællessamtaler foregår. Herudover har hver elev egen skærmet plads, hvor der kan arbejdes individuelt og afholdes eks. individuel pausetid.

  Timetimer
  I klassen benyttes Timetimer for at visualisere hvor lang tid aktiviteterne forløber. Det er medvirkende til at skabe en forståelse for tid, og kan være med til at øge koncentrationen. Herudover benyttes piktogrammer og mentaliseringsværktøjer, eks. til evaluering med elementer fra Kat-kassen.

  Inklusion
  For at sikre elevernes udviklingspotentialer, har vi øje for hvilke læringsfællesskaber eleverne vil profitere af. Der planlægges derfor læringsaktiviteter tæt på almenskolen.

  Beskrivelse af Holmegaardskolens SFO-tilbud for Z- og X-klasserækken samt enkeltintegrerede elever på afd. Fensmark

   I Holmegaardskolens SFO-tilbud er man som specialvisiteret elev inkluderet i den store børnegruppe.

  Der er udpeget én fast kontaktvoksen i forhold til primærkontakt som også har lektioner og kontakt til elevens klasse/skoletilbud.

  Børnene har i løbet af SFO-tiden mulighed for at trække sig til eget lokale.

  Aktiviteterne planlægges i samarbejde med den faste voksne.

  Forudsigelighed:
  Børnene følger som udgangspunkt den ordinære struktur i SFO’en. Når barnet møder ind, er der altid en fast voksenstyret aktivitet, som barnet kan vælge at være en del af. Herudover kan barnet vælge imellem frivillige aktiviteter/lege.

  Der udarbejdes månedsplan for de voksenstyrede aktiviteter, som sendes hjem til alle forældrene ved månedens begyndelse.

   Overgang mellem SFO og skole:
  For at skabe den bedste overgang mellem skole og SFO er der en fast voksen, der følger børnene i skole om morgenen, og ligeledes følger børnene fra skole til SFO om eftermiddagen.

  I tilfælde af sygdom:
  I tilfælde af at den faste voksne er fraværende, vil det være en kendt voksen fra den øvrige personalegruppe, som varetager primærkontakten til børn, forældre og skole.

  I særlige tilfælde:
  Såfremt dit barn har behov for et mere specifikt special SFO-tilbud, tilrettelægges dette i samarbejde med forældrene. På den måde kan et tilbud blive tilpasset afhængigt af barnets behov. Eksempelvis kan der planlægges fast struktur, evt. ved hjælp af piktogrammer og der kan planlægges særlig guidning og støtteordninger.

  Vi har følgende co-teaching tilbud:

  • Mellemtrin 6. årgang på afd. Fensmark,
  • Udskolingen 7. årgang på afd. Fensmark, afdelingsleder Lone Christoffersen

  Co-teaching klasserne på Holmegaardskolen er målrettet elever med faglige og sociale udfordringer, som har behov for at blive støttet i et inkluderende læringsfællesskab, hvor 2 professionelle med forskellige fagligheder samarbejder om klassens faglige og sociale udvikling.

  Co-teaching kan udmønte sig i flere modeller alt efter hvilke behov klassens elever eller fællesskabet kalder på.

  Der kan eksempelvis være fokus på faglig stilladsering eller alternativ undervisning i form af udvikling af sociale eller personlige kompetencer. Det kan også være at undervisningen deles i mindre hold som team-undervisning, parallel undervisning eller stationsundervisning.

  I vores co-teaching klasser tilrettelægges undervisningen efter en tydelig og forudsigelig struktur, som er understøttet visuelt.

  Co-teaching på Holmegaardskolen betyder at specialundervisningen bliver en del af almenområdet, og derved skabes flere deltagelses- og større differentieringsmuligheder for alle elever.

  Læs mere om Holmegaardskolen