Gå til hovedindhold

Praktisk info

Find praktisk info om dit barns skolegang, som fx ferieplan, ringetider, fravær, skolemad og -mælk, busruter, osv.

Rødt æble på en bog ved siden af stablede A B C-klodser
 • Læs op

Indhold

  Her finder du en passe praktisk information om Holmegaardskolen. Kan du ikke finde det, du søger, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. +45 5588 8600.

  Ringetider

  Ringetider i Fensmark

  1. 08.10 - 08.55
  2. 08.55 - 09.40
  3. 10.20 - 11.05
  4. 11.05 - 11.50
  5. 12.40 - 13.25
  6. 13.25 - 14.10
  7. 14.25 - 15.10
  8. 15.10 - 15.55

  Ringetider i Toksværd

  1. 07.50 - 08.35
  2. 08.35 - 09.20
  3. 10.00 - 10.45
  4. 10.45 - 11.30
  5. 12.20 - 13.05
  6. 13.05 - 13.50
  7. 14.05 - 14.50

  Skolemad

  Holmegaardskolen har samarbejde med både Næstved Madservice og fra Cafe Carma (Tøse og Drengerøvskøkkenet) om levering af skolemad.

  Maden fra Næstved Madservice skal forudbestilles på www.naestvedmadservice.dk/ og leveres både til afdeling Fensmark og afdeling Toksværd.

  Maden fra Tøse og Drengerøvskøkkenet er forbeholdt eleverne i udskolingen på afdeling Fensmark og kan både forudbestilles og købes i kantinen i udskolingen. Forudbestilling skal ske dagen før mellem kl. 14 – 22 på tlf. 3135 0175

  Fundamentet for en positiv og aktiv hverdag

  Sund og velsmagende mad er selve fundamentet for en positiv og aktiv hverdag.

  Det gælder for os alle sammen, men især for børn, der vokser og udvikler sig i rivende hast. Skolebørn bruger meget energi på at lære og lege – og det kræver sin kost at leve op til børn og unges energiforbrug.

  Frokosten skal være nem at gå til og hurtig at spise – samtidig med at den er lækker, sund og mættende.

  Vi er, hvad vi spiser!

  Skolemælk

  Holmegaardskolen har samarbejde med Skolemælk, som leverer skolemælk til både afdeling Fensmark og afdeling Toksværd.

  Skolemælken skal bestilles på www.skolemaelk.dk

  Her kan I frit vælge hvilken mælk dit barn skal have og hvordan du vil betale, og skolemælken bliver automatisk leveret, indtil du engang måtte opsige abonnementet.

  Hvis I har spørgsmål kan skolemælk kontaktes på tlf.  +45 8731 2140

  Elevskabe i udskolingen

  Holmegaardskolen har et samarbejde med MYLOCKER, som tilbyder alle elever i udskolingen et personligt skab.

  Skabet er et sikkert og nemt sted at lægge iPad, bøger, tasker og meget andet.

  Bookingen er gratis og foregår på: www.mylocker.dk under ”lej skab på din skole”, og kan bookes fra den 1. juni til kommende skoleår.

  Elever der allerede har et skab, kan genbooke et skab til kommende skoleår allerede i maj måned.

  Husk at skabene skal tømmes og efterlades med lås, når eleven forlader skolen.

  Hvis du har spørgsmål kan MYLOCKER kontaktes på tlf. 7070 7947 eller på mail: info@mylocker.dk

  Transport

  Elever skal som udgangspunkt transportere sig selv til og fra skole, dog kan afstanden til skole være så lang, at eleven er berettiget til skolebuskort. Ligeledes er eleven berettiget til skolebuskort, hvis eleven skal benytte trafik-farlig vej for at komme i skole.

  For at være berettiget til gratis skolekørsel skal man opfylde afstandskriterierne mellem skole og hjem, - se mere om dette på Næstved Kommunes Hjemmeside:  www.naestved.dk/boern/skole/til-og-fra-skole, her kan man også beregne afstanden mellem skole og hjem, og se oversigten over trafikfarlige veje.

  Forældre til transportberettigede elever skal udfylde ansøgningsskema om buskort hvert år i maj/juni måned.

  Skolebuskortet er gældende for ét skoleår ad gangen, men kan blive fornyet i op til 5 år. Kortet skal benyttes på samme måde som et rejsekort, dog gælder det kun på skoledage frem til kl. 17.00.

  De elever som ikke er berettiget til fri befordring, kan ikke bestille buskort gennem skolen, og hvis skolen ikke er distriktsskole, kan man heller ikke få gratis kørsel.

  Hvis skolebuskortet bortkommer, skal man kontakte skolens kontor, som deaktiverer kortet og bestiller et nyt, - det koster 50,- kr. at få et nyt kort.

  https://dinoffentligetransport.dk/ kan du se køreplanen for Movia.

  [Indsæt link til webtilgængeligt ansøgningsskema]

  SSP - tværfagligt samarbejde mellem skole, socialområdet og politi

  SSP er et tværfagligt samarbejde mellem skole, socialområdet og Politi.

  Formålet med SSP-samarbejdet

  Målsætningen for SSP-samarbejdet er at "opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag". SSP-netværket bruges også til at opfange faresignaler og udviklingstendenser i kriminaliteten og i børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

  Målet med SSP-samarbejdet er også at afklare, hvilke forebyggelsesmuligheder der er lokalt. Det kan være på det tværfaglige og tværsektorielle grundlag og fagligt i de enkelte områder: skolen, socialvæsenet, politiet, institutionerne, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område.

  Hertil kommer at SSP-samarbejdet gennem projekter og ved en speciel indsats forsøger at hindre unge og grupper af unge med uhensigtsmæssig social adfærd, herunder kriminel adfærd, i at opstå og udvikle sig.

  Hvad siger loven?

  SSP-samarbejdet er organiseret som en naturlig konsekvens af, at både skolesystemet, det sociale system og politiet alle via lovgivningen er forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

  Folkeskoleloven er denne forpligtelse ikke direkte udtrykt, men det nævnes i lovens formålsparagraf, at den enkelte elev skal opnå en alsidig personlig udvikling - noget der ikke vil kunne lade sig gøre, hvis den unge kommer ud i misbrug, kriminalitet m.v.

  Det sociale system er i loven om social service forpligtet til at føre tilsyn med de vilkår, som børn og unge lever under og eventuelt via støtte skabe de bedst mulige opvækstvilkår.

  Politiets forpligtelser fremgår af Politilovens § 1, hvor der står, at politiet "skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet". Politiet "skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed".

  Indsatsformer

  SSP-samarbejdet sigter mod tre indsatsformer:

  • den generelle forebyggende indsats
  • den specifikke indsats og
  • den individorienterede


  Den generelle indsats sker over for målgrupper, hvor der ikke har været tegn på kriminel adfærd. Indsatsen går ud på at bearbejde årsagerne til, at nogle børn og unge på et tidspunkt begår kriminalitet.

  Som eksempler på generelle indsatser over for denne målgruppe kan nævnes forskellige aktiviteter for alle kommunens børn, holdningsbearbejdende undervisning i skolerne og i ungdomsklubberne.

  Det Kriminalpræventive Råd har udgivet forskelligt materiale, som kan findes på

  https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/skole-og-uddannelse/


  I boligområderne kan en generel indsats fx være:

  • oprettelse af café-bibliotek,
  • aktivitetsforeninger,
  • indretning af fælleslokaler til hobby/sport
  • rådgivningshjælp og/eller lektiehjælp.


  Herudover kan de lokale idræts-/hobbyforeninger inddrages i det generelle forebyggende arbejde med tilbud til alle børn og unge.

  Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven eller som viser tegn på at være omsorgs- og/eller opdragelsessvigtede. Disse indsatser kan være enten projekter iværksat af rådet, som derigennem kan indhente erfaringer, der kan formidles bredt, eller det kan være projekter iværksat lokalt.

  En del af de aktiviteter, der er nævnt under den generelle indsats, kan også bruges i den specifikke indsats. Denne indsats retter sig da mere målrettet mod bestemte børn og unge.

  Den individorienterede indsats er individuel og sker i forhold til personer, som allerede har begået kriminalitet. Målet er at forebygge at personerne begår ny kriminalitet (recidivprævention).

  På SSP Næstved’s hjemmeside kan du blandt andet finde gode råd til forældrenetværk og brochurer:

  www.ssp-naestved.dk

  Download folder om SSP her.

  Praktikbeskrivelse (for lærere og pædagogstuderende)

  Holmegaardskolen er en skole med 1010 elever delt på to afdelinger.

  I Fensmark er der klasser fra 0.-9. klasse. På afdelingen i Toksværd har vi klasser fra 0.-6. klassetrin. Der er SFO på begge afdelinger.

  Skolen er kendetegnet ved engagerede medarbejdere og ledere på alle niveauer, som målrettet skaber de rette aktiviteter og rammer for børnenes læring. Pædagogikken i hverdagen tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Der er fokus på både de faglige, sociale og kreative kompetencer, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt mellem alle på skolen.

  For yderligere informationer om skolen henvises til skolens hjemmeside:

  Holmegaardskolen.dk

  Praktikskolens forventninger til den studerende i praktik

  Engagement

  • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
  • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau
  • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
  • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
  • At den studerende overholder aftaler
  • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding
  • At den studerende overholder tavshedspligten
  • At den studerende…

  Forberedelse, gennemførelse og evaluering

  • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
  • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål
  • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
  • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
  • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
  • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde
  • At den studerende…

  Deltagelse i skolens hverdag

  At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

  • Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder)
  • Skole/hjem-samarbejde
  • Tilsynsopgaver
  • Konfliktløsning
  • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
  • Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde.

  Praktikkens kompetenceområder

  Kompetenceområde 1: Didaktik

  Kompetenceområde 2: Klasseledelse

  Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

  Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

  Ved at klikke her, downloader du planen, der viser progression i den studerendes praktik

  Læs mere om Holmegaardskolen