Gå til hovedindhold

Antimobbestrategi

På Holmegaardskolen står vi sammen mod mobning. Det gør vi med vores antimobbestrategi, som har til formål at forebygge og forhindre mobberi. Det er vigtigt for os, at Holmegaardskolens elever har høj trivsel, fagligt og socialt.

Indhold

  Formål: Skolens antimobbestrategi har til formål at forebygge og forhindre mobberi.

  Trivsel: At fungere optimalt såvel fagligt som socialt.

  Konflikt: Følelsesmæssige spændinger eller sammenstød mellem elever om en given uenighed.

  Drilleri: Har karakter af en tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der kan handle om at afprøve grænser eller forsøge at skabe kontakt. Drilleri er ikke mobning.

  Hvad er mobning?

  Ved mobning forstås gentagende negative handlinger rettet mod en enkelt person eller gruppe. Mobning er systematisk forfølgelse gennem gentagne drillerier, ondskabsfulde øgenavne, aggressiv adfærd eller udelukkelse af fællesskabet.

  Mobning er et alvorligt overgreb mod et barn, helt på linje med fysisk vold.

  Mobning er et fænomen, hvor der sker en fordrejning af de sociale normer og relationer i negativ og ekskluderende retning.

  Mobning indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den eller de, der mobber og den, der bliver mobbet, så den, der bliver mobbet, mister status.

  Mobning kan have verbal, social, fysisk, materiel, elektronisk og virtuel karakter og kan foregå
  både direkte og indirekte.

  Mobning er ikke en pludselig, enkeltstående handling.

  Princip mod mobning

  Holmegaardskolen skal være en skole fri for mobning, præget af et godt sammenhold samt et sted, hvor den enkeltes lyst og glæde ved at være sammen med andre er en naturlig del af hverdagen. Alle - både skolens ansatte, børn og forældre - har medansvar for trivslen på skolen.

  Alle arbejder for, at der udvises god adfærd og for, at man møder hinanden med respekt i de menneskelige relationer.

  Alle, som oplever mobning, har pligt til at gribe ind. At forholde sig passivt er ikke acceptabelt.

  Vi forebygger mobning ved:

  • At vide noget om mobning
  • At opbygge et fællesskab, hvor alle er med på trods af forskelle f.eks. gennem forældrenetværk, legegrupper, fælles aktiviteter, forældrearrangementer o.l.
  • At respektere alle og deres meninger
  • At tale pænt med og om hinanden
  • At hjælpe og tale med én, hvis man ser den pågældende have problemer
  • At børnene skal hente hjælp hos voksne
  • At sige fra, når noget føles forkert
  • At de voksne er gode rollemodeller
  • At de voksne arbejder for, at mobning ikke forekommer - bl.a. ved med mellemrum at tage emnet op i klasserne og i børnegrupperne
  • At vi har aftalt klare samværsregler
  • At vi foretager regelmæssige trivselsundersøgelser

  Vi opdager mobning ved:

  • At se kammerater være alene eller kede af det
  • At nogen har meget fravær
  • At man får det fortalt
  • At man oplever det
  • At de voksne er opmærksomme på elevernes trivsel og adfærd

  Vi griber ind over for mobning ved:

  • At alle tager aktiv del i at bringe mobning til ophør
  • At hjælpe og trøste den, som bliver mobbet
  • At børnene henter hjælp hos de voksne
  • At de voksne (lærer, pædagog eller ledelse) taler med både den, som mobber og den, som bliver mobbet
  • At tale om det i klassen/børnegruppen
  • At inddrage forældrene
  • At teamet, om nødvendigt i samarbejde med den daglige ledelse, anvender mulighederne i skolens værdiregelsæt (værdigrundlag, ordensregler og principper for anvendelse af foranstaltninger til fremme af god orden på Holmegaardskolen)

  Vedtaget i skolebestyrelsen den 19. september 2017

  Læs mere om Holmegaardskolen