Gå til hovedindhold

Om Holmegaardskolen

Holmegaardskolen er en skole fordelt på 2 matrikler beliggende i Fensmark og Toksværd. På vores afdeling i Fensmark er der klasser fra 0. - 9. klassetrin, og på vores afdeling i Toksværd er der klassetrin fra 0. - 6. Begge afdelinger huser også en specialklasserække og en SFO.

Indhold

  Velkommen til Holmegaardskolen

  Holmegaardskolen er en skole fordelt på 2 matrikler beliggende i Fensmark og Toksværd.

  På vores afdeling i Fensmark er der klasser fra 0. - 9. klassetrin, og på vores afdelingen i Toksværd er der klassetrin fra 0. - 6. Begge afdelinger huser også en specialklasserække og en SFO.

  Engagerede medarbejdere og ledere på alle niveauer, som målrettet skaber de rette aktiviteter og rammer for børnenes læring. Pædagogikken i hverdagen tager afsæt i den anerkendende pædagogik. Der er fokus på både de faglige, sociale og kreative kompetencer, hvor hverdagen er præget af en gensidig respekt mellem alle på skolen.

  Værdiregelsættet er en samling af regler og rammer for skolens virke. I værdiregelsættet præciseres skolens pædagogiske linjer.

  Værdiregelsættet er i fokus fra skoleårets begyndelse i forbindelse med skoleårets planlægning for både personalet og børnene for at alle kender skolens regler og værdier.

  Holmegaardskolens værdigrundlag og vision

  Skolens værdigrundlag viser vejen. Værdigrundlaget er kendetegnet ved en demokratisk grundforståelse med ansvarlighed, indflydelse og ligeværd som centrale elementer. Vi har trygge og omsorgsfulde omgivelser, der er præget af anerkendelse med fokus på elevens ressourcer og respekt for fællesskabet. Derved giver vi de bedste forudsætninger for børnenes udvikling af sociale, faglige og personlige kompetencer. Vores arbejde med skolens opgaver hviler på et systemisk grundlag – dvs. at vi vægter de gode relationer mellem skolens aktører – børn/voksne og voksne/voksne - meget højt.

  De fire værdier, livsglæde, ansvarlighed, sundhed og kompetencer, som byrådet har fastlagt for det kommunale skolevæsen i Næstved kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik skal kendetegne børnenes hverdag. På Holmegaardskolen udvikles børn indenfor fællesskabets rammer til livsduelige mennesker.

  Vedtaget i skolebestyrelsen den 19. september 2017.

  1. Alle børn og voksne skal have mulighed for at opnå selvværd ved at:

  • blive mødt med respekt
  • blive mødt med accept og anerkendelse
  • skabe og opleve tryghed
  • udvise tillid til sig selv og andre
  • være bevidst om egne svagheder
  • kende og udnytte sine styrkesider

  2. Alle børn og voksne skal udvikle ansvarlighed ved at:

  • påtage sig ansvar for egne handlinger
  • påtage sig medansvar for egen læring
  • respektere sig selv og andre
  • indgå i forpligtende samarbejde med andre
  • være ærlige

  3. Alle børn og voksne skal have mulighed for at erhverve kompetencer ved at:

  • arbejde med fagenes grundlæggende områder
  • arbejde tværfagligt
  • udvikle personlige og sociale kompetencer
  • udvikle relationskompetencer
  • engagere sig og bevare lysten til at lære

  4. Alle børn og voksne skal udvikle rummelighed ved at:

  • møde andre med tolerance, indlevelse og forståelse
  • arbejde med et positivt livs- og menneskesyn
  • være nysgerrige på forskellige kulturer og kompetencer
  • acceptere forskellige veje til læring og udvikling

  Skolens ledelse og det pædagogiske personale sikrer at indsatsområder, projekter og arbejdet i hverdagen har en sammenhæng og udgangspunkt i dette værdigrundlag.

  På Holmegaardskolen skal børn og elever have de bedste muligheder for udvikling af deres kompetencer og ansvarlighed i et miljø kendetegnet ved rummelighed og selvværd.

  For at alle kan trives på skolen, skal elever, forældre, medarbejdere og øvrige brugere vise hensynsfuld adfærd og rette sig efter skolens anvisninger samt behandle andre med respekt og holde en god anerkendende omgangstone. Her handler anerkendelsen om at blive set, hørt og forstået. Det forventes, at alle respekterer de regler, der er gældende i skolen, og behandler skolens materialer, inventar og bygninger ordentligt.

  Ordensreglerne

  For at skolen skal kunne leve op til sin målsætning forventer vi, at ansatte, elever og forældre i fællesskab hjælper hinanden, så nedenstående ordensregler kan overholdes.

  • Du skal altid rette dig efter en anvisning fra en voksen ved skolen eller fra skolepatruljen.
  • Du skal altid vise hensyn over for kammerater, voksne og skolens bygninger og inventar.
  • Det forventes ligeledes, at alle viser hensyn til andre på vej til og fra skole.
  • Du må udendørs bruge bolde, rulleskøjter, skateboards og lignende – al anden færdsel skal foregå til fods.
  • Du skal rydde op efter dig selv. Herudover har klasserne dukseordning, som varetager fælles oprydningsopgaver.
  • Alle skal bruge et ordentligt sprog, som afspejler respekt.
  • Hele skolen er røgfrit område både på indendørs- og udendørsarealer.
  • Der må kastes med sne på anviste områder.
  • Badning er obligatorisk efter idræt. Du kan kun fritages for idræt ved skriftlig anmodning fra hjemmet. Fritagelse ud over 3 uger kræver lægeattest (betales af hjemmet). Du skal medbringe særligt tøj, fodtøj og håndklæde til idrætsundervisningen.
  • Cykler og knallerter skal parkeres i de anviste områder.
  • Elever må tidligst møde 10 minutter inden skoledagen, da der ellers ikke er tilsyn med dem.

  Der udarbejdes interne regler for alle tre afdelinger, hvor der fx beskrives, hvilke områder børnene kan benytte til leg med sne.

  Her finder du lokaleoversigterne over Holmegaardskolens afdelinger:

  Toksværd

  Fensmark - Indskoling og mellemtrin

  Fensmark - Udskoling

  Fensmark - SFO

  Holmegaardskolens grundskolekarakterer bliver hvert år indberettet til Undervisningsministeriet, og her kan du blandt andet finde information om elevernes samlede resultat ved folkeskolens afgangseksamen samt elevernes karakterer i de enkelte prøvefag.

  Se karaktererne her

  Hvis du har mistet dit afgangsbevis, kan du bestille en kopi af dit afgangsbevis fra folkeskolen her

  Bestilling foregår med NemID via sikker post på borger.dk, eller du kan kontakte Næstved Arkiverne på arkiv@naestved.dk eller på tlf. 55885010

  Læs mere om Holmegaardskolen