Gå til hovedindhold

God orden på Holmegaardskolen

Vi sætter en ære i at holde god orden på Holmegaardskolen. Det gælder både elever, forældre og lærere. Her kan du læse mere om, hvordan vi sammen sørger for at holde god orden.

Indhold

  Til fremme af god orden på Holmegaardskolen

  Nedenstående tager udgangspunkt i bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen.

  Skolens ledelse har uddelegeret sine beføjelser til at iværksætte foranstaltninger over for eleverne til den enkelte medarbejder. Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til forseelsen og skal bl.a. vurderes i forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler m.v., og om forseelsen er begået forsætligt eller uagtsomt.

  Uden forudgående samtale eller meddelelse til forældrene kan den enkelte lærer derfor anvende en række foranstaltninger som fx irettesættelse, at sætte en elev ”uden for døren”, anvise et afgrænset opholdsområde i frikvartererne, flytning til anden klasse for en enkelt time eller resten af dagen eller tilsvarende mindre indgribende foranstaltninger, som ikke ændrer på skoledagens længde. Forældrene orienteres altid efterfølgende.

  Skolens ledelse kan uden forudgående meddelelse til forældrene udelukke en elev fra undervisning i op til 1 uge. Forældrene underrettes, inden eleven hjemsendes. Elev og forældre har en samtale på den nærmeste lederes kontor, inden eleven igen deltager i undervisningen.

  Det er skolens øverste leder, som har den endelige beslutning, hvis et barn flyttes permanent til en parallelklasse eller til anden skole.

  Elever og hjem vil blive gjort erstatningsansvarlige for ødelæggelser forvoldt med vilje eller i kådhed på skolens bygninger eller anden ejendom.

  Ved elevfravær ud over 15 dage vil skolen kontakte hjemmet for afklaring af årsagen til det meget fravær jf. skolens retningslinje for elevfravær, og Næstved Kommunes vejledning ved bekymrende fravær.

  Mobiltelefon, mobile enheder og legetøj

  Det er på eget ansvar, hvis man tager mobiltelefon eller legetøj med i skole. Et barns mobiltelefon eller legetøj inddrages, hvis barnet på eget initiativ bruger den uden forudgående aftale med en voksen på skolen. Hjemmet orienteres af den, som har inddraget dette. Genstanden udleveres til barnet eller forældrene, når dagen slutter.

  I undervisningen skal mobile enheder være slukkede med mindre andet er konkret aftalt med læreren. Elektroniske enheder kan medbringes på ture, men bruges i overensstemmelse med aftaler med lærere/pædagoger. Som udgangspunkt er ture undervisning. Eleverne fra 4.-9. klassetrin må gerne benytte deres mobiltelefoner og mobile enheder i frikvartererne. Elever fra 7. – 9. klassetrin afleverer deres mobiltelefoner ved undervisnings begyndelse i dertil indrettede kasser. De udleveres til eleverne ved undervisnings ophør.

  Al optagelse af lyd, billede og video via mobiltelefoner eller mobile enheder er forbudt med mindre det foregår efter aftale mellem lærer/pædagog og elev/forældre som led i undervisningen.

  Etik i brug af mobiltelefon og elektroniske medier indgår i etiske drøftelser i alle fag som element i
  arbejdet med informationsteknologi.

  Vedtaget i skolebestyrelsen den 19. september 2017.

  Læs mere om Holmegaardskolen